Dosarul de înscriere clasa pregătitoare 2022-2023: iată ce acte trebuie să conțină

Între 11.04.2022-10.05.2022 are loc înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul 2022-2023. Iată ce acte trebuie să conțină dosarul de înscriere:

Fișa online de înscriere o poți vedea aici: Inscriere clasa pregătitioare 2022-2023

Acte necesare pentru inscriere copiilor la clasa pregatitoare:

 • cererea-tip de inscriere in clasa pregatitoare – o poți vedea/accesa aici: CERERE-TIP_clasa pregatitoare
 • actul de identitate al parintelui care face inscrierea (original și copie)
 • certificatul de nastere al copilului (original și copie)
 • recomandarea de la gradinita/ de la Centrul CMBRAE (găsești modelul mai jos!)
 • avizul medicului de familie
 • vaccinarile de la medicul de familie
 • copie dupa documente care dovedesc indeplinirea criteriilor de departajare (daca inscrierea se face la alta scoala decat scoala de circumscriptie).

Metodologia și calendarul înscrieriii în învățământul primar pentru anul școlar 2022 – 2023 (aprobate prin ordinul de ministru 3.445/17.03.2022) sunt publicate aici (pdf).

De asemenea, iată ce alte documente s-ar putea să ai nevoie pentru înscriere:

 • Declarație pe propria răspundere că datele și informațiile din cererea-tip sunt corecte: 

ANEXA 3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Nr. ……/………

            DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………, părintele/tutorele legal instituit/ reprezentantul legal al copilului ………………………….., domiciliat(ă) în localitatea ………………………, str. ……………………… nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, județul/ sectorul …………………………, legitimat(ă) cu …… seria…………………… nr. ……………………………………, declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în cererea-tip de înscriere în învățământul primar sunt corecte.

Totodată, declar că am înțeles următoarele:

 • validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simplă prin e-mail sau prin poștă, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr…………
 • la data comunicată de inspectoratul școlar/unitatea de învățământ voi prezenta la secretariatul unității de învățământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/fiului meu …………………………………. în învățământul primar, inclusiv avizul de la medicul de familie/medicul școlar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de școală.

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.

Semnătura ……………….                     Data ……………………..

***Unitatea de învățământ______________________prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: Ordinul ministrului educației nr………./…….. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

CERERE PENTRU OBȚINEREA RECOMANDĂRII DE LA GRĂDINIȚĂ

Anexa nr. 1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

Nr. ……/…….

DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………, domiciliat(ă) în localitatea ……………………………, str. ……………………………. nr. …., bl. …., sc. …, ap. …., j u d e ț u l / s e c t o r u l . . . . . . . . . . . . . . , l e g i t i m a t ( ă ) c u . . . . . . s e r i a . . . . . nr. ………….,………………………….., nr. de telefon …………………….., adresă de e- 1 mail ………………………………………………., părintele/tutorele legal instituit/ 2 reprezentantul legal al copilului ………………………………, născut la data de …………………, solicit eliberarea recomandării de înscriere a acestuia în anul școlar ……………………în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr……

Menționez că fiica mea/fiul meu ……………………………… este înscris(ă) în anul școlar curent la ……………………………………. (unitatea de învățământ), la grupa …………………….. .

Solicit obținerea recomandării prin:

 • ridicare de la sediul unității de învățământ;
 • prin transmitere pe e-mailul …………………………………;
 • prin poștă la adresa menționată mai sus.

Semnătura ……………….                         Data ……………………..

NOTĂ: Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar frecventată de copil.

———–

 Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul dorește 1 să obțină recomandarea prin ridicare de la sediul unității de învățământ. Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul dorește 2 să obțină recomandarea prin transmiterea recomandării prin e-mail.
Unitatea de învățământ______________________prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: Ordinul ministrului educației nr………./…….. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. (1) litera c) și e) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here